Ethische richtlijnen

Hoe willen we binnen het Boeddhistisch Centrum Triratna Amsterdam met elkaar omgaan?

Onderstaande ethische richtlijnen, vastgesteld door het bestuur van Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna, zijn bedoeld als basis voor de omgang met iedereen, zowel binnen als buiten ons centrum. De richtlijnen zijn van toepassing op al onze  activiteiten. Ze zijn gebaseerd op het ethische gedachtegoed van de Boeddha, en worden door de meeste boeddhistische tradities, alsmede door Triratna, in acht genomen.

Ethische richtlijnen voor boeddhistische centra en bedrijven van Triratna

1.Ik neem op me ervan af te zien levende wezens kwaad te doen.
Met daden van liefdevolle vriendelijkheid zuiver ik mijn lichaam.

Alle activiteiten van Triratna zijn er in principe op gericht de individuele ontwaking te ondersteunen. In al onze omgang met elkaar streven we ernaar ons vriendelijk te gedragen en blijk te geven van kalyana mitrata; dit vertalen we als ‘spirituele vriendschap’. Onze spirituele beweging is door Sangharakshita, de oprichter ervan, gekenschetst als een ‘vrij verband van individuen’. We respecteren dit principe. Het is van belang dat personen die bij Triratna een vertrouwenspositie innemen of gezaghebbend zijn, hun vertrouwenspositie of gezag niet ten eigen bate misbruiken of anderen op ongepaste wijze beïnvloeden.
Omdat we het kwaad dat we levende wezens aandoen zo minimaal mogelijk willen houden, verklaren we dat we fysiek geweld en heftige uitbarstingen van woede afwijzen. Binnen onze groepering en samen met gelijkgezinde groeperingen werken we eraan om onze negatieve invloed op het milieu, plaatselijk en internationaal, te verminderen of te minimaliseren.

2.Ik neem op me ervan af te zien te nemen wat niet is gegeven.
Met gulle edelmoedigheid zuiver ik mijn lichaam.

We willen het onderricht van de Boeddha overbrengen in een sfeer van vrijgevigheid, zodat het voor allen toegankelijk is. We streven ernaar vrijgevigheid tot uitdrukking te brengen door zorg te dragen voor hen die binnen onze beweging werken en beoefenen en naar middelen te zoeken om de mensen te ondersteunen die specifieke verantwoordelijkheden op zich hebben genomen, zoals onderricht, management of bestuurstaken.

Mensen die ten behoeve van een boeddhistisch centrum of bedrijf van Triratna met geld of bezit omgaan, dienen dat zorgvuldig te doen en opzettelijk misbruik of verduistering ervan na te laten. Bij verdenking van misbruik doen we onderzoek en nemen we direct maatregelen.

3.Ik neem op me af te zien van seksueel wangedrag.
Met rust, eenvoud en tevredenheid zuiver ik mijn lichaam.

Triratna is een groepering van mensen die met elkaar het onderricht van de Boeddha beoefenen en in praktijk brengen. Het kan voorkomen dat uit de hechte vriendschappen ook relaties van seksuele aard ontstaan.
We moedigen alle mensen die bij Triratna zijn aangesloten aan, zich binnen seksuele relaties ethisch, vriendelijk en aandachtig te gedragen.
Zij die onderricht geven of een soortgelijke rol vervullen, hebben een speciale verantwoordelijkheid, vooral tegenover hen die voor het eerst met Triratna kennismaken. We zijn ons ervan bewust dat, als iemand voor het eerst kennismaakt met de Dharma, dit een gevoel van bevrijding kan geven. En dat het daarom ook verwarrend kan zijn: de aantrekkingskracht van de Dharma moet niet verward kunnen worden met de aantrekkingskracht van  degene die onderricht geeft en door wie de eerste kennismaking met Triratna en de boeddhistische traditie tot stand komt.

We raden daarom degenen die onderricht geven af een seksuele relatie aan te gaan zolang zij het belangrijkste contact met het boeddhisme en met Triratna van de betrokkene zijn, ook wanneer er duidelijk sprake is van wederzijdse aantrekking en de wens zo’n relatie te beginnen. We vragen hen te wachten totdat de minder ervaren persoon effectief vriendschap heeft gesloten met anderen binnen onze groepering.
We adviseren de persoon die ondericht geeft elke mogelijke seksuele relatie met een minder ervaren persoon tevoren openlijk binnen de context van de Orde te bespreken, dat wil doorgaans zeggen, in hun chapter, met hun preceptor en met hun kalyana mitra’s.

4.Ik neem op me af te zien van onware spraak
Met eerlijke communicatie zuiver ik mijn spraak.

Bij ordinatie nemen de leden van de boeddhistische orde Triratna tien voorschriften ter beoefening op zich, waarvan vier betrekking hebben op ethische communicatie. In al onze contacten met mensen aan wie we onderricht geven, doen we ons best eerlijk, zinvol, behulpzaam en in harmonie te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
We willen een sfeer van vriendelijkheid, samenwerking en vertrouwen creëren. We stellen ons zorgvuldig op bij het delen van informatie, gemotiveerd door de wens dat dit mag dienen voor het welzijn en de spirituele vooruitgang van de mensen over wie we spreken.
We moedigen ethische reflectie en openhartigheid onder de mensen die bij Triratna zijn aangesloten aan, maar zorgen er nadrukkelijk voor dat dit op een voor de betrokkene geëigend tijdstip en in een geëigend tempo gebeurt.
Als iemand ons in de context van een retraite en/of de dagelijkse werking van Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna iets toevertrouwt dat niet in overeenstemming is met de Nederlandse wetgeving dan moedigen wij betrokkene ten stelligste aan dit te melden bij het bevoegde gezag.

5.Ik neem me voor af te zien van het gebruik van bedwelmende middelen.
Met bewustheid en opmerkzaamheid zuiver ik mijn geest.

De boeddhistische beweging Triratna stelt zich ten doel steun te bieden aan de ontwikkeling van wijsheid en mededogen door het verdiepen van aandacht en opmerkzaamheid.
We streven ernaar in onze beoefening en in onze omgang met elkaar zo opmerkzaam en aandachtig mogelijk te zijn.
We stellen ons ten doel een ondersteunende omgeving te creëren voor mensen die zonder bedwelmende middelen willen leven. In boeddhistische centra van Triratna of tijdens evenementen van Triratna schenken we geen alcohol en voorzien we evenmin in andere bedwelmende middelen.

Mocht er toch sprake zijn van onzorgvuldig handelen?

Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna heeft een procedure die wordt gevolgd bij een melding van onzorgvuldig of mogelijke overschrijding van de ethische richtlijnen. Deze is op te vragen bij de vertrouwenspersoon voor Triratna Nederland: vertrouwenspersoon@triratna.nl

Ook zijn er afspraken gemaakt rond Childprotection en het omgaan met kwetsbare volwassenen. U kunt deze opvragen bij vertrouwenspersoon@triratna.nl

Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratana is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)  www.boeddhisme.nl

De BUN heeft sinds 1 januari 2017 een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

https://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/