ANBI-Status

De Stichting BCA triratna heeft de ANBI status. Dat betekent o.a. dat je giften aan ons mag opgeven op je aangifteformulier voor de belasting.

Naam van de instelling

Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

805267748

Adres

Ons post en bezoekadres is Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56, 1054 SP Amsterdam.

Doelstelling van de Stichting

β€˜De Stichting heeft ten doel: het uitdragen van het boeddhisme en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’ (uit de statuten). De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Organisatie van de Stichting

De organisatie heeft vier pijlers:

 • Het bestuur van de Stichting
 • De spirituele en dagelijkse leiding van het centrum.
 • Twee vertrouwenspersonen (zie pagina over Ethische richtlijnen)
 • Ongeveer 20 vrijwilligers

Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

De heer Dharmacari Arthamitra (G. Bernts), voorzitter

Mevrouw M. Vasen, penningmeester en secretaris

Mevrouw Dharmacarini Akasasuri (T. Rottier), algemeen bestuurslid

Mevrouw G.J. Blees, algemeen bestuurslid

De spirituele en dagelijkse leiding van het centrum.

In de bredere Triratna context wordt deze functie vaak aangeduid als voorzitter.

Mevrouw Dharmacarini Parina (A.P.M van den Berg) vervult momenteel deze functie.

Beleidsplan

Het geven van onderricht in Boeddhisme en meditatie door middel van cursussen en studiegroepen. Het organiseren van festivaldagen, bijeenkomsten en andere activiteiten ter ondersteuning en bevordering van de Triratna Boeddhistische Gemeenschap alles in overeenstemming met de doelstelling.

De voornaamste activiteiten van de Stichting zijn:

 1. Het aanbieden van cursussen op het gebied van Boeddhisme en meditatie
 2. Het aanbieden van meditatiegelegenheid
 3. Het organiseren en leiden van Sangha-bijeenkomsten
 4. Het organiseren en begeleiden van studiegroepen

De inkomsten van de Stichting komen voort uit:

 1. Het aangeboden cursusprogramma
 2. Vrijwillige bijdragen van deelnemers aan meditatiegelegenheden, Sangha-bijeenkomsten en studiegroepen
 3. Algemene eenmalige en regelmatige giften
 4. De verkoop van boeken

Beheer van het vermogen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van het vermogen. Zij komt naar behoefte, doch minimaal vier keer per jaar bijeen. De Stichting bewaakt de middelen op basis van een jaarlijkse begroting en kwartaalcijfers.

Besteding van het vermogen

De besteding van het vermogen is uitsluitend gericht op de doelstelling van de Stichting. De bestemming van een eventueel positief liquiditeitssaldo is rechtstreeks voor de doelstelling van de Stichting.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding. Incidenteel wordt reiskostenvergoeding uitbetaald. Hun bijdrage is geheel op vrijwillige basis.

De functie spirituele en dagelijkse leiding van het centrum is momenteel een bezoldigde functie.

Dh. Parina heeft per 1 september 2019 een arbeidsovereenkomst voor drie jaar. Deze is verlengd tot 1 februari 2024.

Vrijwilligers ontvangen incidenteel een vrijwilligersvergoeding of reiskostenvergoeding.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

De website is het platform waarop de stichting haar actuele en recente uitgeoefende activiteiten kenbaar maakt.

Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam streeft er naar een bijdrage te leveren aan de (lokale)  samenleving. Zo zijn we onderdeel van het WG-terrein en voelen we ons erg betrokken bij hun filosofie.  Het Boeddhisme is bij uitstek sociaal betrokken. We proberen een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Concreet door het geven van cursussen en door het organiseren van andere activiteiten waarvan meditatie de belangrijkste is. We betrkken hierbij ook de mensen in de directe omgeving. Ook leveren we een bijdrage aan de jaarlijkse 5 mei vrijheidsmaaltijd. 

We streven naar optimale duurzaamheid door zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. We gebruiken biologische en fairtrade producten.

Financieel overzicht:

Je kunt hier de jaarrekening van 2021 bekijken

Je kunt hier de jaarrekening van 2020 bekijken

Je kunt hier de jaarrekening van 2019 bekijken.

Je kunt hier de jaarrekening van 2018 bekijken.

Je kunt hier de jaarrekening van 2017 bekijken.

Je kunt hier de jaarrekening van 2016 bekijken.